ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
 
ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ಕಡಗಗಳು ಗಾತ್ರಗಳು

ಕಡಗಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೀವು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಕೈ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಡಗಗಳು ಗಾತ್ರಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಗಾತ್ರಗಳು.
ಕಡಗಗಳು ಗಾತ್ರಗಳು

ಕಡಗಗಳು ಗಾತ್ರಗಳು ನೀವು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಕೈ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಡಗಗಳು ಗಾತ್ರಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೈಯ ಸುತ್ತಳತೆ ರಶಿಯನ್ ರಿಂದ ಕಡಗಗಳು ಗಾತ್ರಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, ಅಥವಾ ಕೈ ಸುತ್ತಳತೆ ನಿಂದ ರಶಿಯನ್ ಗೆ. ನೀವು ಕಡಗಗಳು ನೋಡಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ, ಚಾರ್ಟ್ ಗಾತ್ರಗಳು.

ಗಾತ್ರದ:
ಗಾತ್ರ:
ಗಾತ್ರ: