ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
 
ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ವರ್ಗಮೂಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ವರ್ಗಮೂಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು (2 ಪದವಿ ಮೂಲ) ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ.
ವರ್ಗಮೂಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ರಿಂದ ವರ್ಗಮೂಲ