ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
 
ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ರೋಮನ್, ಅರೇಬಿಕ್, ಹಿಂದಿ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಕ

ರೋಮನ್, ಅರೇಬಿಕ್, ಹಿಂದಿ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಕ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ರೋಮನ್ ಅಂಕಿಗಳಿಂದ, ಅರೇಬಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಅವಕಾಶ.
ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಗೆ      

ರೋಮನ್ ದಿನಾಂಕ

21 XXI
20 XX
19 XIX
18 XVIII
17 XVII
16 XVI
15 XV
14 XIV
13 XIII
12 XII
11 XI
10 X
9 IX
8 VIII
7 VII
6 VI
5 V
4 IV
3 III
2 II
1 I