ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
 
ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ಪರಿಧಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಪರಿಧಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೀವು ವೃತ್ತ, ಚೌಕ, ಆಯತ, ತ್ರಿಕೋನ, ಸಮಾಂತರ, ವಜ್ರಾಕೃತಿಯು, ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದಿಂದ ವಿವಿಧ ಸೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರಗಳು, ಒಂದು ಪರಿಧಿ ಹುಡುಕಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.