ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
 
ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ವಸಂತಕಾಲದ?

ವಸಂತ ರವರೆಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು, ಗಂಟೆಗಳು, ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಮುಂದಿನ ವಸಂತಕಾಲದವರೆಗೂ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುದ್ರಣ


ದಿನಾಂಕ ಇಂದುವಸಂತ ರವರೆಗೆ 2022

295 ದಿನಗಳ 23 ಅವರ್ಸ್ 36 ನಿಮಿಷಗಳು 24 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್

01 ಮಾರ್ಚ್ 2022 - ಮಂಗಳವಾರ