ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
 
ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರವರೆಗೆ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರವರೆಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು, ಗಂಟೆಗಳು, ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಮುಂದಿನ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರವರೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುದ್ರಣ


ದಿನಾಂಕ ಇಂದುಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರವರೆಗೆ 2024

283 ದಿನಗಳ 03 ಅವರ್ಸ್ 08 ನಿಮಿಷಗಳು 29 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್

01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 - ಭಾನುವಾರ