ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
 
ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಬೀಳುತ್ತವೆ ತನಕ?

ಪತನದ ತನಕ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು, ಗಂಟೆಗಳು, ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಮುಂದಿನ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಶರತ್ಕಾಲದ) ರವರೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುದ್ರಣ


ದಿನಾಂಕ ಇಂದುಪತನದ ತನಕ 2021

114 ದಿನಗಳ 23 ಅವರ್ಸ್ 19 ನಿಮಿಷಗಳು 01 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್

01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 - ಬುಧವಾರ