ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
 
ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಕಲಿಕೆ

ಕಾಲಮ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೀವು ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ (ಮೊತ್ತ) ಸೇರಿಸುವ ಲೆಕ್ಕ, ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಜೊತೆಗೆ