ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
 
ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ಅಂಕಣ ಗುಣಾಕಾರ ವರ್ಕ್ಷೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಅಂಕಣ ಗುಣಾಕಾರ ವರ್ಕ್ಷೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲಮ್ ಗುಣಾಕಾರ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಗುಣಿಸಿದಾಗ (ಉತ್ಪನ್ನ), ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಗುಣಾಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಗುಣಕ ಮತ್ತು ಗುಣಕ ನಮೂದಿಸಿ.

ಗುಣಿಸಿದಾಗ