ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
 
ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರವರೆಗೆ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರವರೆಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು, ಗಂಟೆಗಳು, ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಮುಂದಿನ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರವರೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುದ್ರಣ


ದಿನಾಂಕ ಇಂದುಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರವರೆಗೆ 2020

188 ದಿನಗಳ 02 ಅವರ್ಸ್ 23 ನಿಮಿಷಗಳು 57 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್

01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 - ಮಂಗಳವಾರ